действовать (I) > подействовать (I)

действовать (I) > подействовать (I)
فعل
............................................................
1. act
(n.) کنش، فعل، کردار، عمل، کار، حقیقت، امر مسلم، فرمان قانون، تصویب نامه، اعلامیه، (حق.) سند، پیمان، رساله، سرگذشت، پردهء نمایش (مثل پردهء اول)
(vt. & vi.) کنش کردن، کار کردن، عمل کردن، جان دادن، روح دادن، برانگیختن، رفتار کردن، اثر کردن، بازی کردن، نمایش دادن
............................................................
2. be in action
............................................................
3. operate
(v.) عمل کردن، به کار انداختن، بهره برداری کردن، به فعالیت واداشتن، گرداندن، اداره کردن، راه انداختن، دایر بودن، عمل جراحی کردن
............................................................
4. go ahead!
............................................................
5. work
(pl. & vt. & vi. & n.) کار، کار کردن، عملی شدن، شغل، وظیفه، زیست، عمل، عملکرد، نوشتجات، آثار ادبی یا هنری، (درجمع) کارخانه، استحکامات، موثر واقع شدن، عمل کردن
............................................................
6. function
(pl. & vt. & n.) تابع، وظیفه، کار کردن، کارکرد، کار، کار ویژه، پیشه، مقام، ماموریت، عمل، ایفاء، عمل کردن، وظیفه داشتن، آئین رسمی
............................................................
7. run
(past: ran ; past participle: run
(v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
............................................................
8. be in force
............................................................
9. be valid
(adj.) معتبر، صحیح، قوی، سالم، قانونی، درست، دارای اعتبار، موثر
............................................................
10. use
استفاده، کاربرد، استفاده کردن، به کار بردن
(vt. & vi.) استعمال کردن، مصرف کردن، به کار انداختن
(n.) استعمال، مصرف، فایده، سودمندی، تمرین، تکرار، ممارست
............................................................
11. have an effect
............................................................
12. effect
(pl. & vt. & n.) اثر، نتیجه، اجرا کردن، معنی، مفهوم، نیت، مفید، کار موثر، عملی کردن، معلول

Русско-персидский словарь. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "действовать (I) > подействовать (I)" в других словарях:

 • ДЕЙСТВОВАТЬ — ДЕЙСТВОВАТЬ, действую, действуешь, несовер. 1. Совершать поступки, проявлять деятельность. Действовать неосмотрительно. 2. Быть в исправности, работать. Машина хорошо действует. Телефон не действует. 3. чем. Производить движения (разг.). Действуя …   Толковый словарь Ушакова

 • ПОДЕЙСТВОВАТЬ — ПОДЕЙСТВОВАТЬ, подействую, подействуешь, совер. 1. совер. к действовать в 4 знач. «Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение.» Пушкин. Слабительное подействовало через два часа. 2. Пробыть некоторое время в действии. Игрушка… …   Толковый словарь Ушакова

 • ПОДЕЙСТВОВАТЬ — см. действовать. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • ДЕЙСТВОВАТЬ — ДЕЙСТВОВАТЬ, твую, твуешь; несовер. 1. Совершать действия, быть в действии. Д. решительно. Действующая армия (ведущая военные действия). Механизм хорошо действует. Действуй! (делай то, что нужно, что решили; разг.). 2. на кого (что). Оказывать… …   Толковый словарь Ожегова

 • подействовать — глаг., св., употр. сравн. часто Морфология: я подействую, ты подействуешь, он/она/оно подействует, мы подействуем, вы подействуете, они подействуют, подействуй, подействуйте, подействовал, подействовала, подействовало, подействовали,… …   Толковый словарь Дмитриева

 • Фосфор, химический элемент — (хим.; Phosphore франц., Phosphor нем., Phosphorus англ. и лат., откуда обозначение P, иногда Ph; атомный вес 31 [В новейшее время атомный вес Ф. найден (van der Plaats) такой: 30,93 путем восстановления определенным весом Ф. металлического… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • ПРОНЯТЬ — У слов однотипного морфологического состава, особенно при наличии в их структуре синонимических морфем, нередко наблюдается внутренняя однородность семантического развития, параллелизм раскрытия их семантического «потенциала». Примером может… …   История слов

 • Дибич-Забалканский, граф Иван Иванович — (Иоганн Карл Фридрих Антон) генерал фельдмаршал (1785 1831 г.), сын барона Ивана Ивановича Дибича. Иван Иванович Дибич родился 2(13) мая 1785 года, в поместье Гросс Лейпе, в Силезии, от второго брака отца своего с Мариею Антуанетою Эркерт. Уже на …   Большая биографическая энциклопедия

 • воздействовать — См …   Словарь синонимов

 • Ростопчин, граф Феодор Васильевич — — обер камергер, Главнокомандующий Москвы в 1812—1814 гг., член Государственного Совета. Род Ростопчиных родоначальником своим считает прямого потомка великого монгольского завоевателя Чингисхана — Бориса Давидовича Ростопчу,… …   Большая биографическая энциклопедия

 • де́йствовать — ствую, ствуешь; прич. наст. действующий; несов. 1. Проявлять деятельность, совершать какие л. действия, поступки. Мне нужно действовать, я каждый день Бессмертным сделать бы желал, как тень Великого героя, и понять Я не могу, что значит отдыхать …   Малый академический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»